Renovering - BBR Og Byggetilladelse

Renovering af eksisterende bygninger, enfamiliehuse eller etageejendomme,
vil typisk omfatte en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Tag - udskiftning af belægning, isolering/indretning af taglejligheder eller tagaltaner
 • Kælder – fugtisolering, etablering af dræn
 • Facader – istandsættelse/efterisolering
 • Altaner - renovering af eksisterende eller etablering af nye
 • Vinduer – renovering eller udskiftning
 • Trappeopgange - istandsættelse
 • Badeværelser - renovering af eksisterende eller etablering af nye
 • Køkkener - renovering af eksisterende eller etablering af nye
 • Kloak – renovering eller fornyelse af kloakanlæg
 • VVS-installationer – renovering eller fornyelse af installationer for varme, afløb, vand, gas, ventilation mv.
 • EL-installationer – renovering eller fornyelse af installationer for lys, kraft, telefon, antenne, edb, belysning mv.

Vores ydelser i renoveringssager omfatter alt fra arkitekt- og/eller ingeniørdiscipliner, herunder tilstandsvurderinger, skitseprojekter som beslutningsgrundlag,
budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakter, tilsyn til udarbejdelse af byggeregnskab.

Renoveringssager kan evt. delvis være finansieret gennem offentlig byfornyelse og/eller individuelle aftaler mellem ejer og lejere.

BBR

I forbindelse med renoveringer af såvel etageejendomme som enfamiliehuse, skal der ske en korrektion af BBR-areal beregning, såfremt der omfordeles eller tillægges arealer eller etableres bad/toilet. Dette foretages efter et fastlagt regelsæt.

I Københavns kommune skal oplysningerne indsendes sammen med anmeldelsen af/ansøgningen om byggearbejder, hvorefter sagsbehandling kan påbegyndes.

Indberetningerne, herunder arealberegningerne, vil blive anvendt som grundlag i forbindelse med fastsættelse af ejendomsvurdering og lejemålets bruttostørrelse. Et lejemåls bruttostørrelse bruges til beregning af fordelingstal f.eks. i forhold til fællesudgifter og varmeregnskab. Derfor kan lukning af adgangsvej fra erhverv i stueetage til trapper påvirke fordelingen på alle lejemålene i ejendommen. På samme måde kan etablering af en kvist til erstatning af et ovenlysvindue ændre arealet af en lejlighed.

Svagheden ved BBR-registret kan være at bygherren, der er pligtig til at foretage indberetningen, ikke altid er opmærksom på, hvilke forandringer der påvirker BBR. Da der ikke er konsekvent myndighedskontrol på dette område, er der ofte fejl i BBR-registrets oplysninger.

Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S har gennem årene opnået stor erfaring i udførelse af BBR-areal beregninger til brug ved indberetning.

Renovering - BBR Og Byggetilladelse

Byggetilladelse

Når man renoverer en ejendom, kræves det at der søges byggetilladelse, hvis byggeriet indbefatter nedrivning af bærende vægge,
sammenlægning af værelser, etablering af badeværelse eller flytning af eksisterende køkken eller badeværelse.
Hvis man er i tvivl om reglerne, er det muligt at hente information på Kommunens hjemmeside, eller man kan kontakte os.

Renovering - BBR og Byggetilladelse

I Københavns og Frederiksberg Kommune kan der ansøges via www.bygogmiljoe.dk
– og man bliver her guidet gennem forløbet, med anvisning af relevante dokumenter, der skal indsendes.

Der kan foreligge lokalplaner, der kan have indvirkning på, om man får tilladelsen.

Når vi er rådgivere på din byggesag, tager vi os naturligvis af al kontakt til de offentlige myndigheder, fra ansøgning om byggetilladelse til endelig ibrugtagningstilladelse.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer