Drift & vedligeholdelsesplaner / Tilstandsrapport

Alle ejendomme kræver en løbende renovering, vedligeholdelse og fornyelse for ikke at forfalde. Manglende rettidig vedligeholdelse kan medføre, at de samlede vedligeholdelsesudgifter på sigt, bliver dyrere.

I mange ejendomme er den løbende vedligeholdelse forsømt og udelukkende udført, når der har været akut behov.

Der kan derfor være behov for, at få udarbejdet en ”status” i form af en tilstandsrapport, der kan give overblik over ejendommens nuværende tilstand samt anbefale fremtidige prioritering af vedligeholdelse / genopretning og renovering mht. tidsramme og økonomi.

Som grundlag for tilstandsrapporten, registreres ejendommen og der noteres konstruktionsopbygning, tilstand og restlevetid af de respektive bygningsdele. Der udarbejdes overslagsbudget, hvor de nødvendige arbejder prissættes og opstilles i en prioriteret rækkefølge med henblik på renovering eller fornyelse.

Tilstandsrapporten kan omfatte hele ejendommen ”fra kælder til kvist” eller af kunden udvalgte bygningsdele.

Hvis man står for at skulle købe en ejendom, kan en tilstandsrapport med tilhørende overslagsbudget også bruges i en vurdering af omfanget af skader og mangler, der må påregnes udbedret inden for en given tidsramme.

Selve vedligeholdelsen af ejendommen bør, gennem udarbejdelse af en drift- og vedligeholdelsesplan, sættes i system. Denne kan give overblik over de fremtidige udgifter og kan fungere som styringsværktøj for ejendommens ejer.

Som grundlag for planen, registreres ejendommen og der noteres konstruktionsopbygning, tilstand og restlevetid for de respektive bygningsdele. Registreringen kan omfatte hele ejendommen ”fra kælder til kvist” eller evt. kun af kunden ønskede bygningsdele.

Herefter udarbejdes plan over de kommende vedligeholdelsesarbejder med fastlæggelse af intervaller for gentagelse og en kort beskrivelse af behandling. Arbejderne prissættes i overslag, og der udarbejdes budgetter for udgifterne over en 10-20 årig periode. Driften planlægges ligeledes med beskrivelse af f.eks. viceværtens serviceringer af installationer.

Planen bør herefter løbende følges op med en årlig gennemgang af bygningen, hvor det kontrolleres, om arbejderne er udført i henhold til planen, og om der evt. skal ske korrektion af gentagelsesintervaller eller behandlingsforskrifter.